Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania odbędzie się w naszej Wspólnocie Parafialnej 24 października o godz. 18.30 .

baner_Bierzmowanie_2

„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen” – Z liturgii sakramentu bierzmowania


Instrukcja o przygotowaniu do sakramentów świętych:

Pokuty i Eucharystii oraz Bierzmowania mówi:

 „Uczniowie przystępują do sakramentów świętych w parafiach gdzie mieszkają, a nie gdzie się uczą.  Osobą, która wyłącznie może dopuścić dziecko do przystąpienia do sakramentów świętych jest ksiądz proboszcz danej parafii, on tez może dać zgodę na przyjęcie tychże sakramentów w innej parafii. Takiego prawa nie ma natomiast katecheta.  Może tylko poinformować księdza  proboszcza miejsca zamieszkania ucznia o wynikach opanowania przez niego wiedzy religijnej oraz o jego zachowaniu i frekwencji na katechezie”.

Kuria Metropolitalna   Wrocławska    Wydział Katechetyczny

KONFERENCJA KSIĘŻY DZIEKANÓW – 7 II 2002 r.

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

Przygotowanie do sakramentów świętych :  Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania

K.P.K., kan. 777, w punkcie 2 stwierdza :  ”Proboszcz ma w szczególny sposób troszczyć się (…) aby dzieci,  przez nauczanie katechetyczne (…) właściwie zostały przygotowane do pierwszego przyjęcia sakramentów pokuty i Najświętszej Eucharystii oraz bierzmowania”.

”Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce” – dokument Konferencji Episkopatu Polski z 2001 r. – w numerze 107 wskazując na parafię jako uprzywilejowane miejsce dla katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych jednoznacznie stwierdza, że parafia zamieszkania jest właściwym środowiskiem formacji dzieci i młodzieży, a nie parafia na terenie której znajduje się szkoła.

Wydział Katechetyczny przypomina powyższe pouczenia dokumentów kościelnych, gdyż z przejściem katechezy do szkoły w niektórych parafiach nastąpiło poluzowanie dyscypliny w sprawach odpowiedzialności za sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Przejawia się to m. innymi w tym, że:

  • Dzieci przystępują do sakramentów w parafiach, gdzie się uczą, a nie gdzie mieszkają.
  • Są księża proboszczowie, którzy dają na to przyzwolenie.
  • Są parafie, w których nie księża proboszczowie decydują o przystąpieniu swoich parafian do Sakramentów Świętych, ale inicjatywę w tym względzie oddali w ręce katechetów. Tymczasem katecheci tylko przygotowują w ramach nauki religii do tychże sakramentów i o wynikach tego przygotowania poświadczają wobec Księdza Proboszcz, zwłaszcza w sytuacjach spornych.
  • Decyzja o dopuszczeniu uczniów do sakramentów zawsze należy do Księdza Proboszcza w parafii zamieszkania.
  • Są parafie, w których brakuje bezpośredniego przygotowania dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentów w ramach katechezy prowadzonej w parafii. Jeśli takie przygotowanie jest, to ogranicza się do spraw czysto technicznych i porządkowych. Tymczasem istota sprawy polega na tym, że katecheza w parafii powinna posiadać najczęściej formę nabożeństwa liturgicznego (celebracji) i ukazywać poszczególne sakramenty Kościoła oraz wynikające z nich zadania młodych w Kościele. Tematykę katechezy inicjacyjnej w parafii dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych podaje ”Program nauczania religii” – dokument Komisji Wychowania Katolickiego i Konferencji Episkopatu Polski z 2001 roku, s.39-40, 73-74, 105, 140 i 160. (Zob. też dla gimnazjum ”Droga do Emaus” kl. III – podręcznik metodyczny).

 

bierzmowanie

Komunikat o przygotowaniach do bierzmowania
dla dorosłych wiosna 2019

Przygotowanie dla dorosłych do S. Bierzmowania

Centralny Ośrodek Przygotowania Osób Dorosłych do Sakramentu Bierzmowania w Archidiecezji Wrocławskiej informuje, o rozpoczęciu zapisów na kolejną edycję kursu. Rozpoczęcie XIII edycji kursu zaplanowano na niedzielę 10.03.2019 r., godz. 17:30 a zakończenie przewidziane jest na niedzielę Zesłania Ducha Świętego 09.06.2019. Przygotowania prowadzone będą w budynku Centrum Duszpasterskiego Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław.

Informacje o działaniu ośrodka są dostępne na stronach internetowych Archidiecezji Wrocławskiej, oraz Centrum Duszpasterskiego Archidiecezji Wrocławskiej. Zgłoszenia na kurs odbywają się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Centrum Duszpasterskiego Archidiecezji Wrocławskiej. Stamtąd należy pobrać i wydrukować skierowanie, które wraz z aktem chrztu kandydaci przynoszą na pierwsze spotkanie.

Prosimy o przekazywanie osobom zainteresowanym informacji nt. przygotowań w takich terminach, by mogli brać udział w całym kursie.

Ośrodek nie prowadzi przygotowań w formie skróconej. Osobami kompetentnymi do podjęcia decyzji w sytuacjach nadzwyczajnych są Księża Proboszczowie.

 

Z wyrazami szacunku:
ks. Zbigniew Kowal