Bierzmowanie

baner_Bierzmowanie_2

„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen” – Z liturgii sakramentu bierzmowania


Instrukcja o przygotowaniu do sakramentów świętych:

Pokuty i Eucharystii oraz Bierzmowania mówi:

 „Uczniowie przystępują do sakramentów świętych w parafiach gdzie mieszkają, a nie gdzie się uczą.  Osobą, która wyłącznie może dopuścić dziecko do przystąpienia do sakramentów świętych jest ksiądz proboszcz danej parafii, on tez może dać zgodę na przyjęcie tychże sakramentów w innej parafii. Takiego prawa nie ma natomiast katecheta.  Może tylko poinformować księdza  proboszcza miejsca zamieszkania ucznia o wynikach opanowania przez niego wiedzy religijnej oraz o jego zachowaniu i frekwencji na katechezie”.

Kuria Metropolitalna   Wrocławska    Wydział Katechetyczny

KONFERENCJA KSIĘŻY DZIEKANÓW – 7 II 2002 r.

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

Przygotowanie do sakramentów świętych :  Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania

K.P.K., kan. 777, w punkcie 2 stwierdza :  ”Proboszcz ma w szczególny sposób troszczyć się (…) aby dzieci,  przez nauczanie katechetyczne (…) właściwie zostały przygotowane do pierwszego przyjęcia sakramentów pokuty i Najświętszej Eucharystii oraz bierzmowania”.

”Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce” – dokument Konferencji Episkopatu Polski z 2001 r. – w numerze 107 wskazując na parafię jako uprzywilejowane miejsce dla katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych jednoznacznie stwierdza, że parafia zamieszkania jest właściwym środowiskiem formacji dzieci i młodzieży, a nie parafia na terenie której znajduje się szkoła.

Wydział Katechetyczny przypomina powyższe pouczenia dokumentów kościelnych, gdyż z przejściem katechezy do szkoły w niektórych parafiach nastąpiło poluzowanie dyscypliny w sprawach odpowiedzialności za sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Przejawia się to m. innymi w tym, że:

  • Dzieci przystępują do sakramentów w parafiach, gdzie się uczą, a nie gdzie mieszkają.
  • Są księża proboszczowie, którzy dają na to przyzwolenie.
  • Są parafie, w których nie księża proboszczowie decydują o przystąpieniu swoich parafian do Sakramentów Świętych, ale inicjatywę w tym względzie oddali w ręce katechetów. Tymczasem katecheci tylko przygotowują w ramach nauki religii do tychże sakramentów i o wynikach tego przygotowania poświadczają wobec Księdza Proboszcz, zwłaszcza w sytuacjach spornych.
  • Decyzja o dopuszczeniu uczniów do sakramentów zawsze należy do Księdza Proboszcza w parafii zamieszkania.
  • Są parafie, w których brakuje bezpośredniego przygotowania dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentów w ramach katechezy prowadzonej w parafii. Jeśli takie przygotowanie jest, to ogranicza się do spraw czysto technicznych i porządkowych. Tymczasem istota sprawy polega na tym, że katecheza w parafii powinna posiadać najczęściej formę nabożeństwa liturgicznego (celebracji) i ukazywać poszczególne sakramenty Kościoła oraz wynikające z nich zadania młodych w Kościele. Tematykę katechezy inicjacyjnej w parafii dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych podaje ”Program nauczania religii” – dokument Komisji Wychowania Katolickiego i Konferencji Episkopatu Polski z 2001 roku, s.39-40, 73-74, 105, 140 i 160. (Zob. też dla gimnazjum ”Droga do Emaus” kl. III – podręcznik metodyczny).

 

bierzmowanie